LIST OF PUBLICATIONS


Cătălin Turliuc, Ph.D.1. Volumes

Modernizare şi construcţie naţională în România. Rolul alogenilor 1832-1918 [Modernization and National Building in Romania. The Role of the Alogenous Factor 1832-1918], Iaşi: Junimea, 2002, 383 p. (in collaboration with D. Vitcu şi D. Ivănescu).

Interwind Destinies. Modern Romania and Its Ethnic Groups, Iaşi: Junimea, 2003, 192 p.

Organizarea României moderne. Statutul naţionalităţilor 1866-1918. I. Identitate şi comunicare socială [The Organisation of Modern Romania. Nationalities Status 1866-1918. I. Identity and Social Communication], Iaşi: Performantica, 2004, 226 p.

Organizarea României moderne. Statutul naţionalităţilor 1866-1918. II. Dilemele convieţuirii [The Organisation of Modern Romania. Nationalities Status 1866-1918. II. Cohabitation Dilemmas], Iaşi: Junimea, 2004, 340 p.

România interbelică în paradigma europeană [Interwar Romania in the European Framework], Iaşi: Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2005, 319 p. (in collaboration with I. Agrigoroaie, Gh. Iacob, O. Buruiană).


2. Textbooks


Istoria universală modernă 1850-1918 [Universal Modern History 1850-1918]. Manual, Chişinău: Reclama; Cardidact, 2002, 142 p. (in collaboration with Igor Ojog)

Relaţii politice international [International Political Relations. Textbook], Curs, IDD, An II, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi: Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2003, 123 p. (in collaboration with Gh. Iacob, O. Buruiană).

Istoria universală modernă 1850-1918, Ediţie în limba rusă, Manual, Chişinău: Cartdidact, 2004, 142 p. (in collaboration with Igor Ojog).

Teoria relaţiilor internaţionale [Theory of International Relations], Curs, An II, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea „Petre Andrei" Iaşi, 2005.

Proiecte de unificare europeană în secolul XX [Projects of European Unification during the 20-th Century], Curs, An V, ID, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza" Iaşi, 2008.

Istorie. Epoca modernă [History. The Modern Era], manual, 2009, Chişinău: Cartdidact, 256 p. (in collaboration with I. Varta, I. Sarov, I, Ojog).


3. Edited or Co-ordinated Volumes


Naţionalism, Etnicitate, Minorităţi [Nationalism, Ethnicity, Minorities], Xenopoliana, tom V, Iaşi: Dosoftei, 1997, 272 p.

Istoria ca discurs demistificator [History as a Demystifing Discourse], Xenopoliana, tom VI, Iaşi: Dosoftei, 1998, 164 p.

Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale. Studii [History and Theory of International Relations. Studies], Iaşi: Cantes, 2000, 344 p.

Istorie şi identitate [History and Identity], Xenopoliana, tom VIII, Iaşi: Dosoftei, 2000, 162 p.

Punţi în istorie. Studii româno-germane [Bridges in History. Romanian-German Studies], Iaşi: Cantes, 2001, 180 p. (in collaboration with F. Solomon).

Populism, demagogie, realism politic [Populism, Demagogy, Political Realism], Fundaţia Academică "A.D. Xenopol"- Fundaţia Konrad Adenauer, Iaşi: Dosoftei, 2001, 188 p. (in collaboration with Alexandru Zub).

Vârstele Unirii. De la conştiinţa etnică la unitatea naţională [Union’s Ages. From Ethnic Counsciousness to National Unity], Iaşi: Fundaţia Academică "A.D. Xenopol"; Dosoftei, 2001, 229 p. (in collaboration with D. Ivănescu, F. Cântec).

Istorie şi conştiinţă [History and Counsciousness], Iaşi: Editura Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, 2001, 512 p. (in collaboration with Gh. Iacob).

Condiţia femeii în societatea modernă [Women’s Condition in the Modern Society], Iaşi: Fundaţia Academică "A.D. Xenopol"; Performantica, 2004, 218 p. (in col. cu M. N. Turliuc).

Totalitarism. Ideologie şi realitate socială în România şi RDG [Totalitarismus. Ideologie und soziale Wirklichkeit in Rumänien und in der DDR], Iaşi: Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2006, 242 p. (in collaboration with Alexander Rubel).

Iaşi. Memoria unei capitale [Jassy. Memory of a Capital City], Iaşi: Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2008, 538 p. (in collaboration with Gh. Iacob, I. Agrigoroaiei).

Confluenţe identitare şi realităţi demografice la Est de Carpaţi în secolele XIX-XX [Identity Confluences and Demographic Realities East of Carpathians during 19-th and 20-th Centuries], Iaşi: Junimea, 2010, 442 p. (in collaboration with Dumitru Ivănescu).

Dilemele convieţuirii în procesul modernizării societăţii româneşti în spaţiul est-carpatic (secolele XIX-XX) [Dilemmas of Cohabitation during the Modernization Process in East-Carpathian Space, 19th-20th Centuries), Iaşi: Junimea, 2011, 521 p. (in collaboration with Mihai Ştefan Ceauşu).

Izvoare statistice privind mutaţiile demografice la Est de Carpaţi în secolele XIX- XX [Statistical Data Regarding the Demographic Changes Est of Carpathians during 19th and 20th Centuries], Iaşi: Junimea, 248 p. (in collaboration with Mihai Ştefan Ceauşu şi Dumitru Vitcu).


4. Studies in Collective Volumes

"Universitari ieşeni împotriva războiului hitlerist" [Professors from Iaşi against the Hitlerian War], in: Ştiinţă -Tehnică-Umanism, Iaşi, 1987, pp. 466-472;

"Evoluţii în situaţia din Orientul Apropiat 1948-1967. Atitudinea României faţă de situaţia din regiune" [Evolutions in the Near East 1948-1967. Romania’s Attitudes towards the region], in: Ştiinţă-Tehnică-Umanism, Iaşi, 1987, pp. 509-520;

"Universitatea din Iaşi şi Marea Unire" [The Iaşi University and the Great Union], in: V. Cristian et alii (eds.), Pagini din istoria învăţământului românesc, Iaşi, 1987, pp.182-189;

"Viaţa politică în România Modernă. Opinii în istoriografia străină" [Political Life in Modern Romania. Opinions in Foreign Historiography], in: Gh. Buzatu et alii (eds.), Românii în istoria universală, III, Iaşi, 1988, pp. 637-650 (în col. with Gh. Iacob);

"Minorities in Modern Romania. The Jewish Case 1866-1878" [Minorităţile în România modernă. Cazul evreiesc 1866-1878], in: Second ISHA Conference, Pecs, 1990, 1991, pp. 56-68;

"Were There any Significant Similarities between the Revolutions in Russia and Austria - Hungary ?", in: G. Bădărău (ed.), Istoria ca lectură a lumii, Iaşi, 1994, pp. 309-312;

"Naţionalism şi etnicitate. Consideraţii istoriografice şi metodologice" [Nationalism and Ethnicity. Historiographical and Methodological Considerations], in: G. Bădărău (ed.), Istoria ca lectură a lumii, Iaşi, 1994, pp. 425-441;

"Marile Puteri şi problema naţionalităţilor în România (1866-1918)" [The Great Powers and the Nationalities Problem in Romania 1866-1918], in: G. Bădărău, L. Nastasă (eds.), Itinerarii istoriografice, Iaşi, 1996, pp. 166-190;

"Political Change, National Diversity and Democratic Supranationalism: The Quest for a Paradigm in Central Eastern Europe", in: Eastern Europe and World Community, Donetsk State University, Ukraine, 1996, pp. 4-8;

"Ideea naţională şi construcţia politică modernă" [The National Ideea and the Modern Political Construction], in: I. Agrigoroaie, Gh. Cliveti (eds.), Naţional şi social în istoria românilor, Iaşi: Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 1997, pp. 115-125;

"Naturalisation of the Jews in Romania after the First World War", in: Al Zub (ed.), Identitate/Alteritate în spaţiul cultural românesc, Iaşi: Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 1996, pp. 336-345;

"Etnonaţionalism şi schimbare politică în spaţiul ex-iugoslav" [Ethnonationalism and Political Change in the Former Yugoslavia], in: S. Moldovan (ed.), Problema iugoslavă. Studii şi marginalii, Timişoara: Editura Meridian 21 Delta, 1998, pp. 122-136;

"Nationalism - a Liturgy of Modernity", in: M. Crăciun, O. Ghitta (eds.), Church & Society in Central and Eastern Europe, Cluj-Napoca: European Studies Foundation Publishing House, 1998, pp. 283-293;

"Major Factors which Determined the Conduct of the "Great War", in: Kurt W. Treptow (ed.), Romania during the World War I Era, Iaşi, Oxford, Portland, 1999, 99-109;

"Programe naţionale în politica Marilor Puteri şi extinderea "ordinii europene" spre Răsărit" [National Programs in Great Power’s Politics and the Eastward Expansion of the "European Order"], in: Cătălin Turliuc (ed.), Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale. Studii, Iaşi: Cantes, 2000, pp. 151-167;

"Problema naţionalităţilor în opinia publică a României moderne 1866-1918" [Nationalities Problem in the Public Opinion of Modern Romania 1866-1918], in: Romanitate şi românitate la Nord de Balcani, Chişinău: Cartdidact, 2000, pp. 114-124;

"Etnonaţionalism şi schimbare politică în Europa postcomunistă" [Ethnonationalism and Political Change in Postcommunist Europe], in: Iaşi 14 Decembrie 1989. Începutul revoluţiei române, Oradea: Cogito, 2000, pp. 104-113;

"Ethnic Nationalism and Political Change in Post-Communist Europe" [Naţionalism etnic şi schimbare politică în Europa postcomunistă], in: Colocvii Politice, Timişoara: Editura Presa Universitară Română, 2001, pp. 45-55;

"Etnicitate şi naţionalitate la 1848" [Ethnicity and Nationality in 1848], in: Gabriel Bădărău et alii (eds.), Istoria - o meditaţie asupra trecutului, Iaşi: Tipo Moldova, 2001, pp. 225-231;

"România şi problema germană până la mijlocul anilor ’60. Ridicarea Zidului Berlinului în presa românească" [Romania and the German Question untill the mid ’60 s. The Errection of the Berlin Wall in Romanian Press], in: C. Turliuc, F. Solomon (eds.), Punţi în istorie. Studii româno-germane, Iaşi: Cantes, 2001, pp. 103-137;

"Naţionalismul - sursă a populismului în construcţia politică modernă" [Nationalism - Source of Populism in Modern Political Construction], in: C. Turliuc, Al. Zub (eds.), Populism, demagogie, realism politic, Fundaţia Academică "A.D. Xenopol" - Fundaţia Konrad Adenauer, Iaşi: Dosoftei, 2001, pp. 18-37;

"Etnic şi naţional în Basarabia secolului XX" [Ethnic and National in Bessarabia during the XX-th Century], in: F. Solomon, Al. Zub (eds.), Basarabia - Dilemele identităţii, Fundaţia Academică "A.D. Xenopol", Iaşi: Dosoftei, 2001, pp. 49-57;

"Repere pentru o biografie" [Landmarks for a Biography], in: C. Turliuc, Gh. Iacob (eds.), Istorie şi conştiinţă, Iaşi: Editura Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, 2001, pp. XV-XVIII;

"Profesor a 40 de promoţii" [Professor for 40 Series of Graduates], in: C. Turliuc, Gh. Iacob (eds.), Istorie şi conştiinţă, Iaşi: Editura Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, 2001, pp. XXIV-XXVI;

"Conferinţa de Pace de la Paris şi instituirea sistemului mandatelor în Orientul Apropiat" [Paris Peace Conference and the Mandate’s System in the Near East], in: C. Turliuc, Gh. Iacob (eds.), Istorie şi conştiinţă, Iaşi: Editura Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, 2001, pp. 269-281;

"Comunitatea universitară ieşeană şi realizarea României întregite" [Iaşi University Community and the "Achivement" of Greater Romania], in: D. Ivănescu, C. Turliuc, F. Cântec (eds.), Vârstele Unirii. De la conştiinţa etnică la unitatea naţională, Fundaţia Academică "A.D. Xenopol", Iaşi: Dosoftei, 2001, pp. 204-211;

"Provocările şi efectele mondializării" [Challenges and Effects of Globalisation], in: Alexandru Zub, Adrian Cioflâncă (eds.), Globalism şi dileme identitare. Perspective româneşti, Iaşi: Academia Română; Editura Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, 2002, pp. 21-36 (in collaboration with N. Turliuc);

"Transformarea minoritarilor în emigranţi: Cazul evreilor în România "democraţiei populare" [Transforming Minorities in Emmigrants: The Jewish Case in "People’s Democracy" Romania], in: Al. F. Planton, C. Pavie-Oghină, J.G. Petit (eds.), Noi perspective asupra istoriei sociale în România şi Franţa, Iaşi: Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2003, pp. 252-260;

"Minorities into Migrants: Emigration and Ethnic Unmixing in Twentieth-Century Romania", in: R. Ohliger, K. Schonwalder, T. Triadafilopoulos (eds.), European Encounters. Migrants, migration and European societies since 1945, Aldershot: Ashgate, 2003, pp. 53-71 (in collaboration with R. Ohliger);

"Romania’s Sovietization. Socio-cultural Aspects", in: Al. Zub, F. Solomon (eds.), Sovietization in Romania and Czechslovakia. History, Analogies, Consequences, Iaşi: Polirom, 2003, pp. 57-67;

"Limbă şi identitate naţională. Cazul României în a doua jumătate a secolului al XIX-lea" [Language and Ethnic Identity. Romania’s case during the second half of the 19th Century], in: O. Ichim, F.T. Olariu (eds.), Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora, Iaşi: Editura Trinitas; Academia Română, 2003, pp. 123-129;

"Language and Ethnic Identity. A Central Eastern European Approach", in: G. Vrabie, J. G. Turi (eds.), The Theory and the Practice of Linguistic Policies in the World - Proeedings of the Eight International Conference of the International Academy of Linguistic Law, Iaşi: Cugetarea, 2003, pp. 183-187;

"Modelul naţional francez şi receptarea lui în mediul românesc" [The French National Model and its Recipience in the Romanian Milieu], in: Alexandru Zub, Dumitru Ivănescu (eds.), Franţa. Model cultural şi politic, Iaşi: Junimea, 2003, pp.19-29;

"Statutul juridic al femeii în dezbaterile constituţionale de la 1866 şi 1923" [The Woman Legal Status in Constitutional Debates at 1866 and 1923], in: C. Turliuc, M.N. Turliuc (eds.), Condiţia femeii în societatea modernă, Iaşi: Performantica, 2004, pp. 65-77;

"Minderheiten und Ethnopolitik in Rumänien (1945-1965)", in: F. Solomon, A. Rubel, Al. Zub (eds.), Südosteuropa im 20. Jahrhundert. Ethnostrukturen, Identitäten, Konflikte, Iaşi: Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza"; Konstanz: Hartung-Gorre Verlag, 2004, pp. 109-119;

"Ideea naţională şi realizarea Unirii din 1859" [National Ideea and the Union Fulfillement in 1859], in: D. Ivănescu (ed.), Unirea Principatelor. Momente, fapte, protagonişti, Iaşi: Junimea, 2005, pp. 15-21;

"Romania and the "Brotherly invasion" of Czechoslovakia", in: Jan Kratochvil (ed.), 1968-1969 Cesky a slovensky exil 20. Stoleti, Brno: Meadow Art, 2004, pp. 12-20.

"Minoritarii în procesul industrializării ţării la începutul secolului trecut" [Minorities in the Industrialization Process of the Country at the beginning of the last Century], in: D. Ivănescu, M. Chelcu (eds.), Istorie şi societate în spaţiul est-carpatic (Secolele XIII-XX), Iaşi: Junimea, 2005, pp. 215-225;

"Construcţia naţională românească şi identităţile regionale. Modernizare şi omogenizare în secolul al XX-lea" [Romanian National Building and Regional Identities. Modernization and Homogenization in the 20th Century], in I. Agrigoroaiei, O. Buruiană, Gh. Iacob, C. Turliuc (eds.), România interbelică în paradigmă europeană, Iaşi: Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2005, pp. 65-106;

"Die rumänische politische Emigration (1945-1949)", in: K. Zach, F. Solomon, C. Zach (eds.), Migration im südöstlichen Mitteleuropa. Auswanderung, Flucht, Deportation, Exil im 20. Jahrhundert, München: IKGS Verlag, 2005, pp. 195-205;

"Memoiren der Deutschen aus der Volksrepublik Rumänien in den Quellen der Open Society Archives, Budapest", in: K. Zach, C.R. Zach (eds.), Deutsche und Rumänen in der Erinnerungsliteratur. Memorialistik aus dem 19.und 20. Jahrhundert als Geschichtsquelle, München: IKGS Verlag, 2005, pp. 229-243;

"Construcţia naţională românească şi identităţile regionale. Modernizare şi omogenizare în secolul al XX-lea. I" [Romanian National Building and Regional Identities. Modernization and Homogenization in the 20th Century. I], in: Klaus Bochman, Vasile Dumbrava (eds.), Das Regionale in der rumänischen Kultur, Leipzig: Leipziger Universitätverlag, 2005, pp. 65-73;

"Les principaux facteurs qui ont influencé le déroulement de la première guerre mondiale", in: D. Ivănescu, S. Ivănescu (eds.), La Roumanie et la Grande Guerre, Iaşi: Junimea, 2005, pp. 9-25;

"Relaţii româno-germane în perioada "democraţiei populare" [Romanian - German Relationships during "People’s Democracy" period], in: C. Turliuc, A. Rubel (eds.), Totalitarism. Ideologie şi realitate socială în România şi RDG. Totalitarismus. Ideologie und soziale Wirklichkeit in Rumänien und in der DDR, Iaşi: Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2006, pp. 129-151

"The Peace Conference in Paris (1919-1920) and the New World Order. A Romanian Perspective", in: Oldrich Tûma Jiri Jindra (eds.), Czechoslovakia and Romania in the Versailles System, Prague: Institute for Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006, pp. 45-52;

"Cuvânt înainte" la: Vlad Bejan, Declinul şi dispariţia unor comunităţi româneşti, Iaşi: Editura Fundaţiei Axis, 2006, pp. 7-10;

"Pogranicza a rozmaitosc naradow: Wyzwanie dla procesu Homogeniczacji narodowej" [Borderlands and Diversity of Nations: A Challenge for the Process of National Homogenisation], in: J. Purchla (ed.), Dziedzitwo kresow - nasze wspolne dziedzictwo? [Borderland Heritage-Our Common Heritage?], Krakow: I.C.C. Publishing House, 2006, pp. 25-41;

"Principiul naţionalităţilor în Tratatul de la Paris (1856)" [The Nationality Principle in the Peace Congress of Paris 1856], in: D. Ivanescu, D. Vitcu (eds.), Congresul de Pace de la Paris (1856). Prefaceri europene, implicaţii româneşti, Iaşi: Junimea, 2006, pp. 101-113;

"Istoricii, Revoluţia şi a doua zi după" [Historians, Revolution and the day after], in: A. Cristi (ed.), Revoluţia la Iaşi, Iaşi: Editura TipoMoldova, 2006, pp. 17-94;

"Congresul de la Berlin şi situaţia juridică a naţionalităţilor din România modernă" [The Berlin Congress and the Legal Status of Nationalities in Modern Romania], in: S. Mitu, R. Graf, A. Sima, I. Carja (eds.), Biserică, Societate, Identitate. In Honorem Nicolae Bocşan, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2007, pp. 669-674;

"Universitatea „Al. I. Cuza" în anii comunismului" ["Al. I. Cuza" University during Communism], in: Gh. Iacob (ed.), Universitatea din Iaşi de la modelul francez la sistemul Bologna, Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza", 2007, pp. 267-287 (in collaboration with M. N. Turliuc);

"Organizarea postbelică a păcii europene. Conferinţa de la Paris" [The Postbelic Organization of European Peace. The Paris Conference], Postfaţă la: Mihaly Fülop, Pacea neterminată. Consiliul Miniştrilor Afacerilor Externe şi Tratatul de pace ungar, 1947, Iaşi: Editura Institutul European, 2007, pp. 329-336;

"Emaniciparea politică a evreilor în România secolului al XX lea. Legea naţionalităţilor din 1924" [Political Emancipation of the Jews in Romania during the 20th Century], in: V. Ciobanu, S. Radu (coord.), Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, vol. II, Sibiu: Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, 2007, pp. 56-74;

"Mirror’s Distorsion. Nationalism, Modernisation and Borderlands in Central Eastern Europe", in: I. Stanciu, S. Miloiu, I. Oncescu (eds.), Europe as Viewed from the Margins. An East-Central European Perspective. From World War I to Present, Târgovişte: Valahia University Press, 2008, pp. 15-25;

"Modernizare şi/sau occidentalizare în România sfârşitului secolului al XIX-lea şi începutului secolului al XX-lea" [Modernization and/or Westernization in Romania at the end of the 19th Century and the beggining of the 20th Century], in: I. Bolovan, S.P. Bolovan (eds.), Schimbare & devenire în istoria României, Cluj-Napoca: Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2008, pp. 249-259;

"Oraşul Iaşi între 1945 şi 1989" [Jassy City during 1945-1989], in: Gh. Iacob, I. Agrigoroaiei, C. Turliuc (coord.), Iaşi. Memoria unei capitale [Jassy. Memory of a Capital City], Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2008, pp. 399-426;

"Studiu introductiv" [Introductory Note], in: N.A. Bogdan, Oraşul Iaşi, Iaşi: Junimea, 2008, pp. I-VII;

"Dimitrie Cantemir - esoterismul şi societăţile iniţiatice" [Dimitrie Cantemir - Geheimlehren und Initiationgesellschaften], in: K. Bochmann, V. Dumbrava (Hg.), Dimitrie Cantemir: Fürst der Moldau, Gelehrter, Akteur der europäischen Kulturgeschichte, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2008, pp. 80-88;

"Minorităţile din România în primele decenii postbelice" [Minorities in Romania during the first postbelic decades], in: V. Coman (coord.), Dobrogea - model de convieţuire multietnică şi multiculturală, Constanţa: Editura Muntenia, 2008, pp. 427-436;

"The Struggle for Women’s Political Rights in Modern Romania: The Crystallization of Feminist Movement and the Constitutional Debates", in: Irma Sulkunen, Seija-Leena Nevala-Nurma, Pirjo Markkola (eds.), Suffrage, Gender and Citizenship. International Perspective son Parliamentary Reforms, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009, pp. 259-276 (in collaboration with M.N. Turliuc); http://www.c-s-p.org/Flyers/Suffrage--Gender-and-Citizenship---International-Perspectives-on-Parliamentary-Reforms1-4438-0162-3.htm)

"Petre P. Carp: viziune şi acţiune politică" [Petre P. Carp: Vision and Political Action], in: D. Vitcu (ed.), Prin labirintul istoriei. Stat, societate şi individ în perioada construcţiei naţionale, Iaşi: Junimea, 2009, pp. 273-288;

"Gender and Electoral Rights in Modern Romania", in: V. Spinei, Gh. Cliveti (eds.), Historia sub specie aeternitatis, Bucureşti: Editura Academiei Române; Brăila: Muzeul Brailei Ed. Istros, 2009, pp. 453-463;

"Emigraţia românească în Italia şi dificultăţile conservării identităţii româneşti" [Romanian Emigration in Italy and the difficulties of Romanian Identity Preservation], in: V. Boari, St. Borbely, R. Murea (coord.), Identitatea românească în context european. Coordonate istorice şi culturale, Cluj Napoca: Risoprint, 2009, pp. 308-328 (in collaboration with M.N. Turliuc);

"20 de ani de la manifestaţia împotriva dictaturii comuniste Iaşi, 14 decembrie 1989 - 14 decembrie 2009" [Twenty years after the Anticommunist Manifestation in Iaşi, 14 December 1989-14 December 2009], in: N. Panaite (ed.), Iaşi. Scânteia libertăţii 14 decembrie 1989 - 14 decembrie 2009, Iaşi: Alfa, 2009, pp. 179-188;

"Opera reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza. Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris" [The Reforms of Al. I. Cuza. The Developement Statutes of Paris Convention], in: D. Ivanescu, D. Vitcu (eds.), Toţi în Unu. Unirea Principatelor la 150 de ani, Iaşi: Junimea, 2009, pp. 95-102;

"Nationalism and Orthodox Religion as "Social Glue" for Modern Romania in the second half of the 19th Century", in: M. Iacobescu, Gh. Cliveti, D. Balan (eds.), Slujind-o pe Clio, Iaşi: Junimea, 2010, pp. 147-154;

"Naţiune şi naţionalism - înţelesuri şi semnificaţii" [Nation and Nationalism - Meanings and Signification], in: V. Dumbrava (ed.), Geschichte politisch-sozialer Begriffe in Rumänien und Moldova, Leipzig: Leipziger Universitätverlag, 2010, pp. 230-250;

„Iaşi - împlinire şi destin istoric" [Iaşi - Fruition and Historic Destiny], in: O. Duşa, Iaşi - metropola Moldovei, Iaşi: Junimea, 2010, pp. 23-31;

"Aspecte legislative privind situaţia minoritarilor evrei la sfârşitul secolului al XIX-lea" [Legislative Aspects Regarding the Situation of the Jewish Minoritarians at the End of the 19th Century], in: Venera Achim, Viorel Achim (coord.), Minorităţile etnice în România în secolul al XIX-lea, Bucureşti: Editura Academiei Române, 2010, pp. 245-266;

"The Legal Status of National Minorities in Interwar Romania, 1918-1923. Formation and Transfer of Normativity", in: Viorel Achim (ed.), Identity Projects and Processes in the Romanian Space, 19th-20th Centuries, Cluj-Napoca: Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, 2010 (= Transylvanian Review, Vol. XIX, Supplement No. 4), pp. 53-64;

"Legea Mârzescu din 1924 cu privire la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române" [Mârzescu’s 1924 Law Concerning the Acquiring and Loosing the Romanian Nationality], in: Cătălin Turliuc, D. Ivănescu (coord.), Confluenţe identitare şi realităţi demografice la Est de Carpaţi în secolele XIX-XX, Iaşi: Junimea, 2010, pp. 41-59;

"Nationalism, Multiculturalism and Minorities’ Rights in the 20th Century Romania. Theoretical and Methodological Aspects", in: M. Brie, S. Sipos, I. Horga (eds.), Ethno-Confessional Realities in the Romanian Area: Historical Perspectives (XVIIIth-XXth Centuries), Suppliment of Eurolimes, Oradea: IRES, 2011, pp. 213-225;

"Cuvânt înainte" [Foreword], in: C. Turliuc, M.S. Ceauşu (eds.), Dilemele convieţuirii în procesul modernizării societăţii româneşti în spaţiul est-carpatic (secolele XIX-XX), Iaşi: Junimea, 2011, pp. 5-8;

"Studiul grupurilor etnice în România secolului trecut. Consideraţii teoretice şi metodologice" [The Study of the Ethnic Groups in Romania in the Past Century. Theoretical and Methodological Considerations], in: C. Turliuc, M.S. Ceauşu (eds.), Dilemele convieţuirii în procesul modernizării societăţii româneşti în spaţiul est-carpatic (secolele XIX-XX), Iaşi: Junimea, 2011, pp. 9-24;


5. Articles in Scientific Journals


"The Effects of the Great Depression on the Economies of the United States and Great Britain. A Comparaison", in: Anuarul Fundaţiei Academice "Petre Andrei" Iaşi, tom II, 1992, pp. 244-252;

"The Origins of the First World War. A Possible Interpretation", in: Anuarul Fundaţiei Academice "Petre Andrei" Iaşi, tom II, 1992, pp. 149-156;

"The «Take-off» Concept and the Developement of American and British Economies", in: Anuarul Fundaţiei Academice "Petre Andrei" Iaşi, tom III, 1993, pp. 172-189;

"Economic Considerations to the Expansion of the British Empire and the United States", in: Anuarul Fundaţiei Academice "Petre Andrei" Iaşi, tom IV, 1994, pp. 96-100;

"Neoconservatorism şi reflecţie postmodernă" [Neoconservatism and Postmodern Reflection], in: Xenopoliana, tom II, 1994, pp. 86-93;

"Informaţii inedite privind activitatea politică a lui P.P. Carp" [Unedited Sources Concerning the Political Activity of P.P. Carp], in: Analele ştiinţifice de istorie Codrul Cosminului, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, nr. 1 (11), 1995, pp. 264-269 (in collaboration with Gh. Iacob);

"Naturalizarea evreilor în România 1918-1924" [Naturalization of the Jews in Romania 1918-1924], in: Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, tom XXXIV, 1995, pp. 88-98;

"Elita economică în România la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX. Rolul industriaşilor evrei" [The Economic Elite in Romania at the End of the 19th Century and the Beginning of the 20th Century. The Role of Jewish Industrialists], in: Xenopoliana, IV, 1996, pp. 120-132;

"Ponderea şi rolul naţionalităţilor în România modernă. Cazul evreilor 1866-1918" [The Place and the Role of the Nationalities in Modern Romania. The Jewish Case 1866-1918], in: Anuarul Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" Iaşi, tom XXXIII, 1996, pp. 263-287;

"Nationalism and Modernisation in the 19-th Century Central Eastern Europe", in: Xenopoliana, V, 1997, pp. 69-75;

"Ideea naţională şi construcţia politică modernă" [Nationalism and the Modern State], in: Xenopoliana, V, 1997, pp. 39-50;

"Modernizarea şi evreii din Moldova în a doua jumătate a secolului al XIX-lea" [Modernisation and the Moldavian Jews in the Second Half of the 19th Century], in: Studia et Acta Historiae Judeorum Romaniae, tom II, Editura Hasefer, Bucureşti, 1997, pp. 152-160;

"The Impact of Modernisation on the Moldavian Jews in the Second Half of the 19th Century", in: Studia Judaica, VI, Cluj-Napoca, 1997, pp. 127-137;

"National Ideology and the Modern State", în Xenopoliana, VI, Nr. 1-2, 1998, pp. 26-36;

"Memoria socială şi momentul 11 februarie în istoria modernă a României" [Social Memory and the Moment February 11 [1866] in the History of Modern Romania], in: Xenopoliana, VI, Nr. 3-4, 1998, pp. 92-101;

"«Chestiunea evreiască» în viziunea lui P.P. Carp. Anii de început" [The "Jewish Question" in the P. P. Carp’s Opinion. Years of the Beginnings], in: Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, tom IV, Editura Hasefer, Bucureşti, 1999, pp. 99-109;

"Confesiune şi naţionalitate la începutul modernităţii româneşti" [Confession and Nationality at the Beginning of Romanian’s Modernity], in: Xenopoliana, tom VII, 1999, pp. 2-10;

"Naţiune şi acţiune la 1859" [Nation and Action at 1859], in: Arhivele Prahovei, tom V, Ploeşti, 2000, pp. 17-21;

"Procesul locuitorilor din Darabani (1878)" [The Darabani Trial of 1878], in: Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, tom V, Editura Hasefer Bucureşti, 2000, pp. 163-174;

"Social Representations of Ethnic Groups in Contemporary Romania", in: Xenopoliana, tom VIII, Nr. 1-4, 2000, pp. 125-152 (in collaboration with N. Turliuc);

"Statutul juridic al naţionalităţilor în România modernă (1866-1878)" [The Juridical Status of Nationalities in Modern Romania (1866-1878], in: Anuarul Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" Iaşi, tom XXXVII, 2000, pp. 161-179;

"The National Minorities of Romania during the «People’s Democracy»", in: Transylvanian Review, Volume X, No. 1, Spring, 2001, pp. 142-150;

"Jewish Emigration from Romania, 1945-1965", in: Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, tom VI, Editura Hasefer Bucureşti, 2001, pp. 268-287;

"Naţiunile Unite şi Liga Arabă în faţa problemei palestiniene (1945-1948)" [The United Nations and the Arab League in front of the Palestinian Problem. 1945-1948], in: Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, Istorie, tom XLIV-XLV, 1998-1999, Iaşi, 2002, pp. 151-161;

"Jewish Immigration in Romania in the late 19-th Century. The psycho-social impact on native Romanians", in: Studia et Acta Historiae Iudeorum Romaniae, tom VII, Editura Hasefer, Bucureşti, 2002, pp. 154-176;

"Language and Ethnic Identity. A Central Eastern European Approach", in: Strabon. Bulletin d’information historique, tom I, No. 1, Janvier-Juin 2003, Edit. Panfilius, Iaşi, pp. 1-6;

"Drumul spre libertate. Mărturii despre părăsirea "lagărului socialist" [The Road to Freedom. Testimonies regarding the escape from the Socialist Camp], in: Revista de istorie socială, Nr. IV-VII, 1999-2002, Iaşi, 2004, pp. 487-499;

"Istoria postbelică a României la Open Society Archives" [Postbelic Romanian History at Open Society Archives], in: Document. Buletinul Arhivelor Militare Române, An VI, Nr. 2-3 (24-25) 2004, pp. 60-62;

"Nationalism and the Modern State Building", in: Pontes. Review of South East European Studies, tom I, CE USM, Chişinău, 2004, pp. 87-94;

"Minorităţile naţionale din perspectiva raportului public-privat" [National Minorities from the perspective of Public-Private relationship], in: Anuarul Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" Iaşi, tom XLII, 2005, pp.509-516;

"Tinereţea unui liberal mazzinian: Eugeniu Carada" [The Youth of a Mazzinian Liberal: Eugeniu Carada], in: Xenopoliana, tom XIII, Nr. 1-4, 2005, pp. 163-168;

"Redefiniri teritoriale din perspectiva etnonaţionalismului în Europa postcomunistă" [Territorial changes in the post communist Europe from ethnonational perspectives], in: Orizont XXI, Anul I, Nr. 2, iunie 2006, pp. 53-56;

"Dileme identitare în Basarabia secolului XX" [Identity dilemas in the Twentieh Century Bessarabia], in: Magazin Istoric, Număr special, Basarabia, 2007, pp. 63-69;

"Organizarea administrativ-teritorială şi puterea locală în România „democraţiei populare" 1947-1965" [Administrative and Territorial Organization and the Local Power in "Popular’s Democracy" Romania, 1947-1965], in: Anuarul Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" Iaşi, tom XLIII-XLIV, 2006-2007, pp. 597-604;

"Modernization and/or Westernization in Romania during the Late 19-th Century and the Early 20th Century", in: Transylvanian Review, Vol. XVII, No. 1, Spring 2008, pp. 3-11;

"Acţiunea politică a exilului românesc imediat postbelic" [Political Action of Romanian s Exile in the aftermath of WWII], in: Anuarul Universităţii "Petre Andrei" din Iaşi, Ştiinţe socio-umane, Serie nouă, tom III, 2008, Institutul European, pp. 69-80;

"Tineretul „României democrat populare". Rezistenţă şi conformism social" [The Youth of „Popular Democrat Romania". Resistance and Social Conformism], in: Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol" Iaşi, tom XLVII, pp. 407-416;

"Une profonde empreinte culturelle-historique: la France et le projet national de la Roumanie", in: Codrul Cosminului, New Series, vol. XVIII, No. 2, December 2011, pp. 185-193.